mbn

Zakup aparatury do Centrum Badań Klinicznych

Zakup specjalistycznej aparatury

  1. Aparat do pletyzmografii z możliwością wykonywania pomiaru funkcji układu oddechowego, w tym m.in.. objetości dyfuzyjnej tlenku węgla, prób prowokacyjnych.
  2. Kamera do badania dna oka (non-mydriatic)  z możliwością wykonywania zdjęć elektronicznych dna oka.
  3. Aparat do automatycznej preparatyki bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji
  4. System do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z możliwością oznaczeń 96 i 384 płytkowych.
  5. Zestaw do przeprowadzania elektroforezy agarozowej, poliakrylamidowej, transferu mokrego, półsuchego wraz z akcesoriami do wylewania żeli i przeprowadzania analiz metodą Western blot.
  6.  Autoklaw automatyczny.
  7. System do analizy wariantów.
  8. Luminometr płytkowy obsługujący luminescencję, fluorescencję, absorbancję UV/VIS, BRET, FRET strukturalnych DNA.
  9. Serwer do magazynowania i analizy danych otrzymanych z wysokoprzepustowego systemu do sekwencjonowania nowej generacji.