mbn

Opis projektu

W dniu 26 września 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Ośrodka do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania”. Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

W dniu 18 czerwca 2015 r. podpisano Aneks nr 4 rozszerzający zakres projektu o zakupy aparatury specjalistycznej dla kluczowych jednostek Centrum Badań Innowacyjnych i termin jego realizacji do 30 listopada 2015 r.

Realizowany projekt dotyczy działalności dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Lekarskiego. W ramach projektu planowana jest budowa nowoczesnej jednostki obejmującej Centrum Badań Innowacyjnych wraz z Laboratorium Bioinformatyki, remont i wyposażenie Zakładu Toksykologii i Zakładu Farmakognozji oraz doposażenie Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Centrum Badań Klinicznych.

Celem ogólnym projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, umożliwiającej integrację jednostek badawczych UMB na rzecz projektów zapewniających wysoką pozycję naukową Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadzącą do praktycznych zastosowań rezultatów przedsięwzięć badawczych.

Cele szczegółowe projektu dotyczą:

 • budowy nowoczesnej jednostki obejmującej Centrum Badań Innowacyjnych  umożliwiającej operacyjne kontakty krajowe i międzynarodowe oraz współpracę w zakresie prac badawczych
 • budowy nowoczesnego Laboratorium Bioinformatyki pozwalającego na wejście w nowy obszar badań naukowych 
 • zapewnienia nowoczesnej bazy naukowej poprzez wyposażenie aparaturowe dla 5 jednostek dydaktyczno-naukowych działających w powiązaniu z innymi jednostkami UMB oraz zewnętrznymi,
 • poprawy jakości pracy naukowej poprzez rozwój i unowocześnienie infrastruktury badawczej – remont i modernizację 2 zakładów,
 • wzrostu liczby prac badawczo-naukowych,
 • utworzenia miejsc pracy w sektorze wysoko zaawansowanych technologii,
 • rozwoju współpracy ze sferą gospodarczą (zakres współpracy dotyczy jednostek medycznych - przede wszystkim szpitali klinicznych),
 • możliwości rozwoju współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii.,
 • wzmocnienie potencjału nadawczego Centrum Badań Innowacyjnych poprzez zakup aparatury specjalistycznej dla kluczowych jednostek CBI,
 • zwiększenie możliwości uczestnictwa UMB w projektach realizowanych we współpracy z innymi podmiotami, w tym przedsiębiorstwami w kraju i na świecie,
 • rozszerzenie ofert UMB w ramach prowadzonej aktywności klastrowej.

Okres realizacji projektu: 23.12.2008 – 30.11.2015 

Całkowita wartość projektu - 31 621 143, 82 PLN

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

27 808 053,13 PLN